Askøy – midt i sentrum av Vestland

Askøy – midt i sentrum av Vestland

Askøy – midt i sentrum av Vestland 1294 628 Tertnes Holding

Askøy kommune legger nå ut på høring en ny kommuneplan (KPA). I planen inngår prosjektet Kildn som ny knutepunktshavn på Vestlandet for kollektivtrafikk på sjø og for turisme. Ny fjordmetro kan kutte 100 000 km privatbilkjøring hver dag i Bergensregionen, og Askøy kan få sin del av veksten i turisme som kommer på Vestlandet.

Vestlandet må ta tilbake sjøen som transportåre. Fjordene ligger der, klar til bruk, vedlikeholdsfri og ferdig saltet.  I dag skjer kun 1% av kollektivtrafikken i regionen med båt, samtidig som myndighetene ønsker en grønn utvikling der person- og godstrafikk flyttes fra land til sjø for å kutte utslipp mot 2030 og 2050.
Likevel var kun 3,15% av midlene i forrige Nasjonal Transportplan (NTP) avsatt til sjø- og kystformål.

Næringsutvikling
Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et nav i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.
Det skjer nå et gigantisk skifte på hurtigbåt i Norge.  Flere 10-talls utslippsfrie hurtigbåter kommer i drift i løpet av 2024, og gjennom etableringen av passasjerhavnen Kildn på Askøy vil kommunen bli knutepunktet for et nettverk av hurtigbåter. Det vil økte mobiliteten i regionen.

Sammen for en grønnere fremtid
Kildn skal være nullutslipp fra første stund. Det tilrettelegges for landstrøm, ladestrøm og fremtidens maritime drivstoff, enten dette blir hydrogen, ammoniakk, metanol eller andre energibærere.  Og bygningene blir selvforsynt med egenprodusert energi fra solceller, varmelagring og batteriteknologi.
Etableringen er Kildn vil understøtte lokale, regionale og nasjonale mål for det grønne skiftet, samtidig som vi baner vei for en maritim omstilling som former fremtiden.
Anlegget vil ha en byggetid på 3 år.

Bygging skjer fra sjøsiden
Bygningene på Kilds skal ligge på Kjerringodden, ikke i Eidsvika. Selve kaiene ska bygges ved foten av skråninger på opptil 70 m høyde, der fartøyene knapt være synlige fra øvrig bebyggelse på Askøy. Under 5 prosent av området vist i reguleringsplanen skal bygges ut, som betyr at 95 prosent beholdes som friområde for Askøys befolkning.  Her skal eksisterende turstier og klatreområder bevares. Både bygging av kaianlegg og framtidig passasjertrafikk til og fra Kildn skal skje sjøveien, og anlegget vil derfor ikke skape mer trafikk på veisystemene på Askøy. En veitunnel ut til anlegget er nødvendig av beredskapshensyn og for varetransport til anlegget. Denne vil gå i tunnel og unngå sårbare myrområder og vann i Tressmarka.

Hva koster dette for Askøy?
Havnen med bygg og tilførselsveien skal finansieres uten offentlige midler, og vil ikke medføre utgifter for Askøy kommune. I havnen blir det nødvendige servicefunksjoner for havnedrift og et hotell for snuhavn for turistskip som Hurtigruten. Denne aktiviteten vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter til Askøy.