Nyheter

Skipavika Næringspark har sikra store investorar til ammoniakkfabrikk

Skipavika Næringspark har sikra store investorar til ammoniakkfabrikk 1486 869 Tertnes Holding

I mars etablerte Skipavika næringspark og det sveitsiskeigde selskapet Fuella selskapet Skipavika Green Ammonia, og presenterte planane sine om å bygge ein grøn ammoniakkfabrikk i Skipavika.

Trykk her for å lese artikkelen hos nordhordaland.no

Askøy – et knutepunkt på Vestlandet

Askøy – et knutepunkt på Vestlandet 983 792 Tertnes Holding

Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et nav i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

Prosjektet Kildn skal etableres på Kjerringodden på Askøy som en utslippsfri havn for passasjertrafikk.

Kildn blir en regionhavn med Askøy som vertskommune. Prosjektet skal bidra til fremtidens utslippsfrie kollektivtrafikk på Vestlandet. For å gi havnen et levedyktig passasjergrunnlag må man samkjøre kollektivtilbud og turisttrafikk. Havnen vil derfor betjene turister som kommer til regionen både med skip, fly og tog, før de fraktes videre i utslippsfrie hurtiggående båter til Bergen eller inn i fjordene.
De utslippsfrie hurtigbåter skal inngå i en Fjordmetro med omfattende rutenett i hele Bergensregionen. Det knytter Askøy tettere mot nabokommuner som Øygarden og Alver, men også mot verdensarvfjordene i nord og sør i Vestland. Fjordmetroen vil ta tilbake fjorden som transportåre og kunne skape nytt liv i bygdene langs kysten.
Kildn er omtalt i Vestland fylkes prosjekt «Grøn region Vestland» med mål om å få til rask og enkel grønn omstilling, og den grønne huben med lademuligheter på Askøy vil sette kommunen i førersetet for omstilling på sjøsiden.

 

Kaiene skal bygges ved foten av skråninger på opptil 70 m høyde, der fartøyene knapt være synlige fra øvrig bebyggelse på Askøy. Kun 5 prosent av arealet i Tresmarka skal bygges ut, som betyr at 95 prosent av arealet beholdes som friområde for Askøys befolkning. Dette arealet skal ikke bebygges, og eksisterende turstier og klatreområder bevares.
Passasjertrafikken til og fra Kildn skal skje sjøveien, og anlegget vil derfor ikke skape mer trafikk på veisystemene på Askøy. En veitunnel ut til anlegget er nødvendig av beredskapshensyn og for varetransport til anlegget. Etableringen av Kildn har som mål å bruke sjøen slik at landbasert transport reduseres.

Havnen skal finansieres uten offentlige midler, og vil ikke medføre utgifter for Askøy kommune. I havnen blir det nødvendige servicefunksjoner for havnedrift og et hotell for snuhavn for turistskip som Hurtigruten. Denne aktiviteten vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter til Askøy.
Det jobbes også med å få etablert et forskningsog utviklingsmiljø som skal utvikle fremtidens løsninger for utslippsfri maritim transport.
Endelige planer for havnen vil bli fremmet for Askøy kommune høsten 2023, og oppbygningen av fjordmetroen starter så snart anlegget er klart, senest 3 år etter at planene er godkjent.

 

Følge oss på Facebook
KILDN Fjordmetro

kildn.com

Uriktig om cruisehavn fra byråden

Uriktig om cruisehavn fra byråden 776 434 Tertnes Holding

Kildn vil ikke være en havn for ethvert skip som ikke fyller Bergen sine miljøkrav.

Per-Arne Hvidsten Larsen er i sitt innlegg 27. juli innom den planlagte nye passasjerhavnen Kildn på Askøy.
Larsen gir et inntrykk av at Kildn vil ta imot alle cruiseskipene som Bergen avviser.

Dette er uriktig.
Kildn planlegges som en utslippsfri havn som ikke vil ta imot forurensende skip. En fordel ved å nyetablere havnen er at havnen og landanleggene kan bygges for å følge strenge miljøkrav. Dette vil også gjelde for besøkende skip.

Trykk her for å lese hele saken hos bt.no!

Skipavika: Uniting Fuella’s Green Ammonia and Sustainable Seafood in Harmony with Wind Farms. Se Video

Skipavika: Uniting Fuella’s Green Ammonia and Sustainable Seafood in Harmony with Wind Farms. Se Video 1223 410 Tertnes Holding

Er du den beste av de beste?

Er du den beste av de beste? 2560 1440 Tertnes Holding

Er du den beste av de beste?
Da har vi den perfekte jobben for deg!

Vi leter etter superhelter i forkledning, med nyskapende ideer og et fremoverlent tankesett.
Hos oss får du mer enn bare en jobb – du får en billett til en verden av nyskapning og spennende muligheter.

Ønsker du å vite mer?
Kontakt Henrik Reigstad
Epost: henrik.reigstad@tertnes-holding.no
Tlf: 957 66 863

Slik vil de løse kollektiv- og cruiseproblemene i fremtiden

Slik vil de løse kollektiv- og cruiseproblemene i fremtiden 1920 1300 Tertnes Holding

Prosjektet er blitt mindre, men det er fortsatt gigantisk, grønt, privatfinansiert og omstridt. Tertnes Holding AS vil gjøre Askøy til sentrum for blå bybane og cruisehavn.

Initiativtakerne til Kildn på Askøy virker uberørt av de mange havneplanene og -ideene som dukker opp i Bergen og nabokommunene.
– Vi jobber på. Vi er sikre på at dette prosjektet er mulig å gjennomføre, sier administrasjonssjef i Tertnes Holding AS, Stein Lønne.

BA møter ham og styremedlem i Kildn, Atle Kvamme, i Næringsrådets lokaler midt i Bergen sentrum. Utstyrt med argumenter, illustrasjoner og videoer går de to kraftig verbalt til verks i kampen for å få etablert en grønn, eller blå om du vil, Hub ved Eidsvika og Brakedalsvika på sørvestsiden av Askøy.

Trykk her for å lese hele saken!

 

Backe valgt som samspillsentreprenør for Kildn

Backe valgt som samspillsentreprenør for Kildn 602 313 Tertnes Holding

Tertnes Holding AS har valgt Backe som samspillsentreprenør for videre utvikling av prosjektet Kildn på Askøy.  Kildn skal bli verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk, samt hjemmehavn for en fjordmetro, fjordturisme og cruiseskip.

Transport er en av Norges største utslippskilder, og prosjektet skal redusere transportutslipp ved å flytte mest mulig persontrafikk fra land til utslippsfrie fartøyer, og bidra til en mer bærekraftig turisme med bedre besøksforvaltning i Vestland. Prosjektet skal etableres i området Eidsvika – Brakedalsvika sørvest på Askøy.Prosjektplanleggingen har pågått over tid, og der man har endt opp med løsninger som setter minst mulig fotavtrykk, og ivaretar landskapet og miljøet i området på en best mulig måte.
Det skal bygges kaianlegg og terminalbygg for havnefunksjoner kombinert med kontorarealer, hotell og næringslokaler, til sammen ca 60 000 m2 fullt utbygd.

Bygningsmassen skal være selvforsynt med ren energi fra solseller, termisk energi og jordvarme. Trafikken til og fra området skal skje sjøveien, blant annet med et nettverk av utslippsfrie hurtigbåter. Det vil likevel bli etablert en tunell for landbasert adkomst i anleggsfasen, og primært for servicebehov når anlegget kommer i drift.

Det arbeides for tiden med regulering av området til formålet, og det er sentralt i den samfunnsmessige delen at anlegget vil skape mange nye grønne arbeidsplasser, bidra med økte skatteinntekter og etablere lokaler for forskning og utvikling innen maritim sektor.

Tertnes Holding og Backe vil innen kort tid ha på plass endelig konseptvalg. Prosjektet går nå inn i en ny utviklingsfase, som vil foregå frem mot årsskiftet, parallelt med reguleringsprosessen.

Vi er stolte og glade for å ha blitt valgt som samarbeidspartner til dette fantastisk spennende og banebrytende prosjektet.  Å få være med å utvikle noe som vil bety så mye for regionen er et privilegium som vi også har den største respekt for.  Prosjektet har høye miljø- og bærekraftsmål.  Vi kommer til å bruke mye ressurer på å finne de beste løsningene med tanke på disse målene, bruke lokale ressurser i størst mulig grad, og utnytte blant annet stedlige masser til betongproduksjon.  Nærheten til sjøen gir også mange muligheter til å tenke nytt når det gjelder transport og logistikk.  Vi gleder oss stort til å ta fatt på oppgaven sier Arne Kleivdal, daglig leder i Backe Bergen.

Vi valgte Backe som samarbeidsparnter ut i fra deres lange erfaring og solide kompetanse, samt  satsning på fremtidige løsninger med tydelige bærekraftsmål i produksjonen. Backe er lokalt representert gjennom Backe Bergen. Dette er viktig for sysselsettingen i regionen, og vi ønsker å bidra til at prosjektet blir gjennomført med mest mulig lokal arbeidskraft. Dette prosjektet skal sette Askøy, regionen og Vestlandet på kartet som en initiativtaker i det grønne skiftet, og vi er sikre på at Backe vil ta denne utfordringen og gjennomføre prosjektet på en optimal måte, sier Jan Olav Jørgensen, styreleder i Tertnes Holding AS.

Kontakt:

Arne Kleivdal, daglig leder Backe Bergen, arne.kleivdal@backe.no

Helge Nakken, leder for prosjektutvikling Backe Bergen, helge.jostein.nakken@backe.no

Stein Lønne, Tertnes Holding AS, stein.lonne@tertnes-holding.no

Atle Kvamme, Tertnes Holding, atle.kvamme@tertnes-holding.no

 

Hjemmesider:

https://backe.no/

https://kildn.com/

Rettskraftig dom i saken mellom VE Anlegg og BIR Infrastruktur

Rettskraftig dom i saken mellom VE Anlegg og BIR Infrastruktur 2560 1440 Tertnes Holding

Hordaland tingrett fastslo i dom avsagt den 31. mars i år at BIR infrastrukturs heving av kontrakten med VE Anlegg i det såkalte Nedre Nygaard-prosjektet var rettsstridig. VE Anlegg ble også tilkjent vel 20 millioner kroner i betaling for utførte arbeider og erstatning, samt dekket sine kostnader i forbindelse med rettssaken. BIR Infrastruktur har ikke påanket dommen som nå er rettskraftig.

VE Anlegg har helt fra hevingen ble varslet sommeren 2021 vært tydelige på at selskapet underveis utførte arbeidene i tråd med kontrakten og at det var BIR Infrastruktur som misligholdt kontrakten. At tingrettens dom bekrefter dette var som ventet, og VE Anlegg er tilfreds med at resultatet nå er endelig. Dommen er også en oppreisning for de av selskapets ansatte som underveis i prosjektet ble gjenstand for hard og uberettiget kritikk. Det er ingen tvil om at hevingen og den prosessen som fulgte har vært en stor belastning VE Anlegg som selskap. Vi er derfor spesielt glade for at dommen er tydelig på dette punkt og vi håper den bidrar til at de ansatte nå får lagt saken bak seg og kan gå videre med løftet hode.

Av prinsipielle grunner er det viktig at en så stor og viktig offentlig aktør på byggherresiden (BIR Infrastruktur representerte Graveklubben i Bergen i prosjektet), opptrer korrekt og profesjonelt overfor sine kontraktspartnere. Dommen bør derfor være et tankekors for medlemmene i klubben. Den bør også føre til en gjennomgang av klubbens rutiner og systemer for prosjektgjennomføring, slik at man i fremtiden unngår denne type situasjoner.

Våre selskaper vil også i fremtiden ha fokus på god og korrekt gjennomføring av de prosjekter som blir tildelt, i god dialog med oppdragsgivere og med korrekt oppfølging av signerte kontrakter. Vi ser frem til videre godt samarbeid med både offentlige og private kunder i regionen.

 

Jan Olav Jørgensen
Styreleder
Tertnes Holding AS

Velsmurt Maskineri

Velsmurt Maskineri 1060 600 Tertnes Holding

Velsmurt Maskineri

Det tar ikke mange minuttene før fortauet ved busslommen er asfaltert.

Anlegg&Transport treffer asfaltlaget til Tertnes Entreprenør AS på Os et lite stykke sør for Bergen.
Bergen-entreprenøren med historie tilbake til 1902, har rundt 30 ansatte og også et egent asfaltlag. Det er det slett ikke alle entreprenører i samme størrelse som har.


TEAMET: Tertnes Entreprenør sitt asfaltlag, fra venstre: Joakim Stenqvist, Katrine Eikeland (lastebilsjåfør Nytveit AS),
Bjarte Kaldestad (kjører utleggeren), Jonas Størdal (bas) og Marcin Okulczyk. Anlegg&Transport

– Vi har drevet med asfalt siden midten av 1980-tallet. Det er veldig godt å ha et egent asfaltlag som kan gjøre egne jobber helt ferdig, samtidig som vi påtar oss oppdrag for andre, sier basen Jonas Størdal.

Trykk her for å lese hele saken!

Ung i Åsane: Skrivekonkurranse med 20.000 i premiepotten

Ung i Åsane: Skrivekonkurranse med 20.000 i premiepotten 2000 1122 Tertnes Holding

Åsane Kulturråd inviterer ungdom til å skrive om hvordan det er å være ung i bydelen i dag. Tertnes Holding legger 20.000 kroner i potten til hver av de tre vinnerne.

Hvordan er det å være ung i Åsane?
Det er spørsmålet Åsane Kulturråd stiller når de nå utlyser en skrivekonkurranse for ungdom i alderen 15 til og med 20 år. De tre beste bidragene premieres med et stipend på 20.000 kroner.

Trykk her for å lese hele saken!

Her skal Viking Aqua bygge matfiskanlegg

Her skal Viking Aqua bygge matfiskanlegg 3000 1440 admin_th

Prosjektet kaller de neste generasjons akvakulturanlegg

I Skipavika Næringspark rett over sundet for Mongstad, er det noe stort på gang. Stort både i areal, volum og kostnad. Men også i måten å tenke akvakulturproduksjon på.

– Jeg tror akvakulturnæringen akkurat nå står på kanten av en fundamental disrupsjon. Verden trenger mer høy­kvalitetsprotein, men samtidig trenger den at det produseres på en bedre måte enn i dag. Dette åpner et helt nytt spekter av muligheter for de som leder an i utviklingen av neste generasjons akvakultur – eller Next Gen Aquaculture, som er vårt slagord i denne sammenhengen.

Trykk her for å lese hele saken på

To barndomsvenner går sammen om å etablere Europas største gitarfestival

To barndomsvenner går sammen om å etablere Europas største gitarfestival 1140 640 Tertnes Holding

De er barndomsvenner og gikk i samme klasse på Tertnes. Nå etablerer Tino Andersen og Jan Olav Jørgensen Europas største gitarfestival i Åsane kulturhus.

– Vi har to mål. Vi skal sette Åsane og Norge på kartet. Og så vi skal gjøre den klassiske gitaren til allemannseie, sier Tino Andersen. Han er selv en eminent klassisk gitar-spiller, og underviser elever gjennom Bergen kulturskole.

Festivalen som skal arrangeres for første gang fra 21.-26. juni i 2024 skal favne bredt. Grunnfjellet i festivalen er sommerskolen. Her blir det program for barn og unge fra hele vestlandsregionen, samt unge voksne fra hele Europa. I tillegg blir det en gitarkonkurranse og konserter på høyeste internasjonale nivå. Dette vil være åpent for publikum.

Trykk her for å lese hele innlegget hos www.aasanetidende.no

Tertnes Holding AS går inn i Viking Aqua AS

Tertnes Holding AS går inn i Viking Aqua AS 1045 715 Tertnes Holding

Viking Aqua kunngjør at Tertnes Holding har signert og gjennomført en betydelig tegning av aksjer i selskapets siste emisjonsrunde.

Selskapet som skal bygge et landbasert oppdrettsanlegg for laks i Skipavika Næringspark, har konsesjon for produksjon av 33.000 tonn laks i året.  Anlegget har en totalstørrelse på 90.000 m2 og tomten måler 200.000 m2. Oppdrettsanlegget skal bygges basert på et RAS-konsept utviklet av AquaBioTech Group gjennom et samarbeid med Viking Aqua, Framo AS og Overhalla Betongbygg AS.

«Vi er svært glade for å få ombord en investor med betydelig industriell erfaring og kapasitet.  Vi ser fram til å utvikle samarbeidet med Tertnes Holding gjennom Viking Aqua sine ambisiøse planer i Gulen», sier styreleder Stein Inge Larsen i Viking Aqua. «Vi arbeider med å klargjøre rammesøknad for byggestart høsten 2023. I lys av dette blir ny egenkapital tilført selskapet. Samlet sett sikter vi mot 30-50 millioner kroner i ny egenkapital i denne fasen», legger Larsen til.

Tertnes Holding er et investeringsselskap med røtter tilbake til 1902. Dagens eier er 4. generasjons entreprenør og har de siste 25 årene videreutviklet selskapet til en virksomhet som omfatter både entreprenør, industri, eiendom og annen investeringsvirksomhet under mottoet utvikling under trygghet. Selskapet er opptatt av å skape nye trygge arbeidsplasser.

«Vi har stor tro på konseptet Viking Aqua utvikler, og tror at den innovasjon og utvikling dette prosjektet medfører, vil bli meget viktig kunnskap i fremtidens oppdrettsnæring», sier Jan Olav Jørgensen, eier og daglig leder av Tertnes Holding. «Derfor har vi valgt å bli med på denne reisen, og vil bidra med den kompetanse og erfaring vi har innen industriutvikling videre i prosessen der det blir behov for det», avslutter Jørgensen.

 

Kontaktpersoner: 

Jan Olav Jørgensen
Daglig leder, Tertnes Holding AS
+47 93026529
janolav.jorgensen@tertnes-holding.no

Stein Inge Larsen
Styreformann, Viking Aqua AS
+47 992 05 940
stein@byrknes.no

Terje Reistad ny styreleder i EBA Vestenfjelske

Terje Reistad ny styreleder i EBA Vestenfjelske 1108 597 Tertnes Holding

EBA Vestenfjelske har avholdt årsmøte i helgen. Her ble Terje Reistad valgt til ny styreleder etter Inger Kristin Ulveseth. Reistad er regionsjef i Vestland for Moelven Modus.

Årsmøtet i EBA Vestenfjelske ble som vanlig avholdt på billedskjønne Solstrand Fjord Hotel i Os, og oppslutningen fra medlemsbedriftene var svært god. I tillegg til behandling av årsmøtesaker i foreningen og i Byggopp Vestland ble det gjennomført et bredt anlagt faglig program med hovedvekt på konjunkturer, kompetanse, næringspolitikk, rekruttering og innleieproblematikken. Foredragene ble holdt av Torkel Tveit fra SANDS, Stein Windfeldt fra EBA, Bjørn Erik Øye fra Prognosesenteret, samt direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske og avdelingslederne Vegard B. Vike, Håkon Svoen og Karl A. Strømsnæs.

Trykk her for å lese hele saken hos ebavest.no

Tertnes Holding AS inngår avtale med Kurt Rune Andreassen

Tertnes Holding AS inngår avtale med Kurt Rune Andreassen 509 427 Tertnes Holding

Tertnes Holding AS inngår avtale med Kurt Rune Andreassen

Tertnes Holding AS har knyttet til seg Kurt R Andreassen som vil bistå selskapet med gjennomføring av konsernets prosjekter gjennom ulike verv og oppgaver.

Tertnes Holding er et investeringsselskap som eier, driver og utvikler prosjekter og eiendommer i Bergensregionen, og Andreassen skal bidra med blant annet styrearbeid inklusive utforming av strategier og målsetninger for prosjektene, kombinert med samfunnskontakt, relasjonsbygging og samarbeid.

«Jeg har lært Tertnes Holding som et spennende og fremoverlent selskap, med spennende vyer og stor gjennomføringskraft. Jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidet», sier Kurt.

Kurt R Andreassen har lang erfaring fra næringslivet, og har i over 20 år ledet og utviklet CCB-konsernet.  Andreassen har også lang erfaring fra styrearbeid, og sittet i styret for både Bergen Næringsråd og NHO Vestlandet samt en rekke bedrifter.

«Vi er stolte og glade for at Kurt har takket ja til å inngå en avtale med oss», sier Jan Olav Jørgensen, eier og daglig leder i Tertnes Holding AS. «Vi har over lang tid lært Kurt R Andreassen å kjenne som en meget dyktig og engasjert person, og vi er sikre på at Kurt kommer til å bli en viktig ressurs i Tertnes Holding sitt videre utviklingsarbeid.»

Launch of Turnstone

Launch of Turnstone 887 536 Tertnes Holding

«Turnstone Private Equity is launched. Turnstone is an asset management company specializing in the secondary market for private equity funds in Northern Europe. We will occasionally invest in primary funds and direct investments but concentrate on secondaries in which the team has a strong track record and extensive experience, going back to 2009. The Turnstone team includes five of my dear colleagues from Argentum. These constituted the majority of the Argentum investment team at the time I ended my tenure as CEO & CIO. In my view, this is perhaps the strongest secondary team to be seen in Northern Europe and I am extremely proud and humbled that they have quitted their jobs to start this venture with me.» – Joachim Høegh-Krohn

«Turnstone will be headed by Daniel Rygg (42) as Managing Partner. Daniel has led Argentum´s secondary team since the beginning in 2009 and is perhaps the most experienced investment professional in this area in the Nordics. Before he joined Argentum he was with Goldman Sachs in London. With him is Oda Knudsen (30), his deputy at Argentum and an extremely effective and accomplished Investment Director, and Henrik Finsrud (25), Investment Manager, one of the most efficient and smartest young persons I have met. Stefan Vikøyr (31) has also joined the team. Stefan was the Deputy Head of Primaries at Argentum and has an extensive network and an intriguing ability to find attractive deals. Finally, we are joined by Henning Fredriksen (56) as Partner & CFO. Henning was the Head of Concentrated Deals at Argentum and has some of the strongest track records out there with over 50% IRR in 2021. My role will be as Senior Partner, Chairman & Chief Investment Officer. Together with our sponsors, we will own Turnstone Private Equity between us.» – Joachim Høegh-Krohn

«We are raising our first fund, Turnstone Fund I, for professional investors in these days. We think the market opportunity for such a fund is strong. Our deal flow has been quite overwhelming with a large number of potential deals received already. With the team´s network, experience and knowledge of the secondary markets and private equity, I am confident that Turnstone Fund I will be successful. You are welcome to make contact.» – Joachim Høegh-Kroh

Visit Turnstone by clicking here

Visit the source by clicking here

Tertnes Holding AS inngår avtale med Atle Kvamme

Tertnes Holding AS inngår avtale med Atle Kvamme 787 653 Tertnes Holding

Tertnes Holding AS inngår avtale med Atle Kvamme

Tertnes Holding AS har knyttet til seg Atle Kvamme som rådgiver for å bistå selskapet med gjennomføring av konsernets prosjekter.

Tertnes Holding er et investeringsselskap som eier, driver og utvikler prosjekter og eiendommer i Bergensregionen, og Kvamme skal bidra med utforming av strategier og målsetninger for prosjektene, kombinert med medie- og samfunnskontakt.

«Jeg har lært Tertnes Holding som et spennende og foroverlent selskap, med spennende vyer og gjennomføringskraft. Jeg gleder meg til å komme i gang arbeidet», sier Atle.

Atle Kvamme har lang erfaring fra næringslivet gjennom sine tidligere stillinger i Bergen Næringsråd, Maritim Forum, BNR/Fjord Line og Fokus Bank, og med mediearbeid fra kommunikasjonsstillinger i næringslivet og journalistisk arbeid i NRK.

«Vi er stolte og glade for at Atle har takket ja til å inngå en avtale med oss», sier Jan Olav Jørgensen, eier og daglig leder i Tertnes Holding AS. «Vi har over lang tid lært Atle Kvamme å kjenne som en meget dyktig og engasjert person, spesielt gjennom hans arbeid i Bergen Næringsråd, og vi er sikre på at Atle kommer til å bli en viktig ressurs i Tertnes Holding sitt videre utviklingsarbeid.»

Vil bygge ny næringspark i Salhusveien

Vil bygge ny næringspark i Salhusveien 1140 641 Tertnes Holding

Arbeiderpartiet vil gå inn for en ny næringspark og industri på tomten mellom Salhuskrysset og BIR. Det synes daglig leder i Tertnes Holding, Jan Olav Jørgensen, er en god løsning.

Han eier deler av Eidsvåg Senter. Mange av bedriftene der må vike som følge av forlenget Fløyfjellstunnel

Trykk her for å lese hele saken hos Åsane Tidende

HISTORISK AVTALE: – DET BEGYNNER Å LUKTE LITT SVIDD

HISTORISK AVTALE: – DET BEGYNNER Å LUKTE LITT SVIDD 1100 618 Tertnes Holding

Tertnes Holding blir generalsponsor for både herre- og kvinnelaget fra 2023-sesongen. De har vært hovedsponsor for herrelaget i flere sesonger, men går også nå inn på damesiden.

I dag ble det klart at Tertnes Holding går enda sterkere inn i Åsane. Jan Olav Jørgensen, eier av Tertnes Holding, blir også generalsponsor for kvinnene.

– Det er enormt spennende tid – både for damene i og herrene i Åsane. Begge klubbene har vist over tid at det jobbes godt, og jeg tror ikke det stopper med dette, sier Jan Olav Jørgensen.

Dette er viktig og historisk for begge klubbene.

– Det er meget bra for begge klubbene, sier daglig leder i Åsane Fotball, Rune Eriksen.

– Jeg er ydmyk for at vi får være med å henge på draktene til Åsane – både hos kvinnene og herrene. Det var helt naturlig for oss å være med også på kvinnesiden, spesielt når Åsane damer rykket opp til Toppserien, sier han.

En slik støtte betyr mye for Åsane Fotball.

– Begge klubbene er stolte, ydmyke og svært takknemlig for at Tertnes Holding er med oss på veien videre. Jan Olav Jørgensen brenner for Åsane, han ser oss og bryr seg om klubbene. Dette er et tydelig signal på at det virkelig begynner å røre på seg hos de oransje i Åsane, forteller Eriksen.

Han får støtte av Jørgensen.

– Det begynner å lukte litt svidd her ute i Åsane. Jeg kjenner på pulsen at dette kan bli steikende bra, forteller Jørgensen.

Eriksen kan også fortelle at det er startet en prosess med å slå sammen klubbene.

– Vi er helt i startfasen av dette arbeidet. Vi må gjøre det på en rett måte – og vi må bruke tid for å ikke trå feil. Klubbene må sikre at en slik sammenslåing står på en solid grunnmur. Det er årsmøtene og medlemsmassen som til syvende og sist avgjør dette, forteller Eriksen.

Trykk her for å se videoinnslag fra TVvest

Tertnes Holding AS – “The show must go on”

Tertnes Holding AS – “The show must go on” 933 933 Tertnes Holding

Etter 25 år i front for entreprenørsatsningen til Tertnes Holding-systemet overlater Jan Olav Jørgensen stafettpinnen til Henrik Reigstad ved nyttår. Henrik tiltrer stillingen som konsernsjef for Vestlandsentreprenøren med virkning 01.01.2023.

«Det har vært en utrolig spennende reise i vårt system på entreprenørsiden, og denne skal definitivt fortsette også i fremtiden. Forventingene fra kollegaer, kunder, leverandører og øvrige omgivelser vil bli stadig større og mer komplekse. Likevel skal vårt fokus på bærekraft, miljø og sunn økonomisk drift gjennomsyre alt vi foretar oss, og gjennom vårt eierskap skal vi fortsette å skape trygge arbeidsplasser og lokal verdiskapning.» sier Jan Olav Jørgensen

Vestlandsentreprenøren vil fra 2023 være et investeringsselskap som skal bistå sine datterselskap gjennom rådgiving, styring og ledelse, og på denne måten bidra til en sunn og bærekraftig utvikling i en utfordrende tid.

«Det var vært to utfordrende, men utrolig lærerike år i Tertnes Holding systemet. Jeg har vært heldig å bli kjent med en stolt historie bygget på hardt arbeid og høy arbeidsmoral gjennom fire generasjoner. Jeg ønsker å bygge videre på denne mentaliteten slik at vi også i fremtiden kan identifisere oss med dette. Det er en stor tillitserklæring å ah fått denne muligheten, og jeg gleder meg til å bygge laget videre gjennom hardt arbeid og stort engasjement.» sier Henrik Reigstad før han videre legger til

«Jeg er glad for at jeg får med meg mange kompetente, foroverlente og nytenkende kollegaer/støttespiller i hele systemet vårt. Styrken til kollektivet og den økonomiske robustheten som vi har i systemet gir oss mange muligheter, samt et solid fundament til videre kontrollert vekst. Vi vil hele tiden være på jakt etter flinke folk og spennende selskaper som kan være med å løfte oss videre på vår reise».

Jan Olav Jørgensen vil i tiden som kommer dreie fokuset over på andre og nye oppgaver i det stadig voksende konsernet. Jan Olav fortsetter som styreleder i Vestlandsentreprenøren og det er ventet at han i kjent stil vil være en meget aktiv styreleder med store forventninger til videre utvikling og vekst.

«Jeg lever etter mottoet «No excuse» og i vårt system skal man til enhver tid kunne sette navnet sitt på det man skaper – hver eneste dag. Gjennom en iboende positiv holdning til ordentlighet, ryddighet samt en sterk vinnermentalitet vet jeg at våre interesser vil bli godt forvaltet gjennom Henrik Reigstad sitt opprykk til konsernsjef. Den lojaliteten han har vist så langt i vårt system, og til meg personlig, settes stort pris på. Jeg gleder meg til å følge med på utviklingen fremover».