Om oss
Tertnes Holding er organisert som et konsern med forretningsadresse i Bergen. Vår virksomhet har røtter tilbake til 1902 da Jørgensen etablerte entreprenørvirksomhet i Bergen.

Åpenhetsloven: Aktsomhetsvurdering 01.07.22 – 31.12.22

Tertnes Holding er organisert som et konsern med forretningsadresse i Bergen. Vår virksomhet har røtter tilbake til 1902 da Jørgensen etablerte entreprenørvirksomhet i Bergen. Virksomheten har vært under stor utvikling og har i dag investeringer i både entreprenør –, industri-, eiendom- og investeringsvirksomheter.

Tertnes Holding hadde 6 ansatte ved utgangen av 2022. Selskapet er eier av forskjellige driftsselskap i varierende omfang og struktur. Entreprenørvirksomheten er hovedsakelig samlet under Vestlandsentreprenøren. Industrivirksomheten er samlet under Bulder Verksted. Eiendom er organisert under Tertnes Holding og Idun Vesta. Investering hovedsakelig under Tertnes Holding.

Våre virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er bl.a tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Byggenæringens Landsforening (BNL), Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Biloverenskomsten.

Det er styret som forvalter selskapet og sørger for en forsvarlig organisering av virksomhetene, bl.a. at selskapene følger lover og regler. Daglig leder står for den daglige ledelsen og skal følge de retningslinjer styret har gitt.
Styret i det enkelte selskap skal bestemme hvordan selskapene skal etterleve åpenhetsloven.
Det er opp til styret hvor detaljert slike bestemmelser skal være og hva som skal overlates til daglig leder. Det refereres til egen prosedyre, som er gjeldende for TH og dets selskaper.

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» – Åpenhetsloven gjelder fra 1. juli 2022.

Tertnes Holding og dets selskaper har først i Q2 – 23 startet dokumentarbeider for å kunne ivareta dokumentasjon relatert til denne nye lov. Det er utarbeidet en prosedyre, som skisserer rutiner for hvordan TH og dets selskaper skal ivareta denne.
Det være seg

  • Respekt for grunnleggende menneskerettigheter (*1)
  • Anstendige arbeidsforhold (*2)
  • Miljø (*3)
  • Antikorrupsjon (*4)

Våre selskaper skal aktiv bidra til at disse 4 punkter blir ivaretatt hos oss selv og hos våre leverandører.
Tertnes Holding og dets selskaper har internt stor fokus på og jobber for å følger lovgivning som er gjeldende i det norsk arbeidslivet. Dette være seg også etterlevelse av gjeldende miljøpolitikk og regnskapslovgivning.

Vår vurdering er at vi i alle selskapene har svært lav risiko for at det internt har vært brudd på denne lov i gjeldende rapporteringsperiode.

Driften i selskapene omfatter ikke egenimport av produkter, men de har leveranse av tjenester.
Når det gjelder Tertnes Holding og tilhørende selskap sine leverandører, underleverandører og samarbeidsparter, så er det i det enkelte selskap gjennomført en egen evaluering blant de respektive selskap sine leverandører. Dette gjøres før det inngås kontrakter eller avtaler med disse. (Det er under vurdering om at vi skal standardisere kontraktbestemmelsene.)
Slik redegjørelse fremkommer i det enkelte selskap sin aktsomhetsvurdering, som bygger på Tertnes Holding sine overordnede dokumenter. I slik evaluering vurderes foruten forhold relatert til det konkrete produktet / tjenesten /leveringsbetingelser også bedriftens økonomiske forhold.

Tertnes Holding har selv kun norske samarbeidsparter.
Det være seg bank, forsikring, leasing/finans, regnskapstjenester, revisjon, juridisk, rådgiving, juridisk bistand IT-tjenester, leverandør av kontorrekvisita, leverandør av renholdstjenester.

I Norge er menneskerettighetene synliggjort i lover og regler. Når disse forhold er beskyttet på denne måten, vurderer vi det dermed som liten risiko for at menneskerettighetene ikke blir respektert av våre samarbeidsparter/leverandører. Vi vil imidlertid gjøre nødvendige og hensiktsmessige evalueringer for å kvalitetssikre dette der vi mener risiko for brudd vil være størst.

Tertnes Holding sin drift har liten påvirkning på det ytre miljø. Imidlertid vurderer vi det dithen at selskaper, hvor vi har gjort våre investeringer, kan påføre miljøet belastninger. Det er en målsetting at vi i disse selskapene ikke påfører miljøet en større belastning enn hva som er påregnelig for bransjen. Vi jobber for å redusere CO2 avtrykk og bidra i størst mulig grad til det grønne skiftet, blant annet gjennom elektrifisering av bilpark og andre tiltak innen ombruk, gjenbruk og sirkulærøkonomi.
Vi vil også ha fokus på investeringer, som kan ta ned et generelt miljø-fotavtrykk og bidra til det grønne skiftet.
Tertnes Holding og dets selskaper følger norsk lovgivning mot god regnskapsskikk. Styret og daglig leder i TH og samtlige selskaper har 0-tåleranse til økonomisk kriminalitet. Dette gjelder både internt og eksternt.
Selskapene, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører,

Videre målsetting er
Å vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid.

Konsekvenser ved avvik
Dersom det avdekkes avvik inn mot Aktsomhetsloven, både når det gjelder interne ansatte/forhold eller relatert til eksterne samarbeidsparter, så vil tiltak iverksettes for å gjenopprette avvikende adferd og handlinger. Slike avvik kan få konsekvenser for arbeidsforholdet eller videre samarbeid.

Tertnes Holding – Etiske retningslinjer og verdier

Tertnes Holding er et konsern med flere tilhørende selskaper. Disse selskaper har i all hovedsak sin geografiske tilstedeværelse på Vestlandet. Alle selskap har som mål å innfri de spesifikke forventninger som påhviler hver enkelt bedrift. Det være seg kvaliteten på de tjenester og produkter som blir levert, hvordan miljøet skal ivaretas, og ikke minst god ivaretakelse av alle ansatte. Gjennomgående gode valg og handlinger står i sentrum for oss.

Vi har i den sammenheng utarbeidet etiske retningslinjer som skal hjelpe TH og dets selskaper med å ta de riktige valgene slik at vi opprettholder et gjennomgående godt tillitsforhold til våre omgivelser og bevarer et godt omdømme. Ved å skape en felles plattform hjelper det med å synkronisere oppfatningen av hva de grunnleggende etiske prinsipper skal bestå av, noe som til slutt vil resultere i en god samlet selskapskultur.

De etiske retningslinjene er også et uttrykk for hva våre medarbeidere, forretningspartnere og samfunn skal kunne forvente av oss på alle nivåer – fra selskapet i sin helhet til hver enkelt ansatt. Våre etiske retningslinjer er noe som vi alle skal ha et bevisst forhold til og arbeide aktivt med, hele tiden. For at vi skal oppnå kontinuerlig forbedring oppfordres ansatte til å stille spørsmål rundt innholdet, og det legges opp til at relevante diskusjoner skal kunne gjennomføres med både kollegaer og ledere. Like viktig er det å skape en kultur der det alltid skal meldes i fra om noe ikke er greit i dette perspektiv.

Verdier

Våre selskaper har som målsetting å skape verdier for eiere, men også for samfunnet vi er en del av. Vi ser viktigheten av å bidra positivt til vårt nærmiljø og våre sosiale omgivelser. Dette skal oppnås ved å skape en bærekraftig utvikling gjennom bevisstgjøring, arbeidsmetodikk og strukturering. Vi er helt avhengig av medarbeidere som er samarbeidsvillig, initiativrik, løsningsorienterte, positive og har en stå-på-vilje, samt kjenner på en stolthet og blir inspirert av lagfølelsen samspillet mellom våre selskaper inviterer til. Vi ønsker å tilby et hyggelig arbeidsmiljø med stabile arbeidsplasser, trygge arbeidsforhold og gode betingelser for våre medarbeidere.

Vi ønsker at alle skal ha det kjekt på arbeidsplassen sin, der store deler av dagen tilbringes, og at kan være en trivelig sosial arena for de det gjelder. Et godt arbeidsforhold gir positive ringvirkninger inn mot den ansattes leveranse på det som gjelder egeninnsats og kvalitet i utførelse av arbeidsoppgaver, og dette er helt elementært for at vi skal innfri de forventninger våre kunder har til oss. Vi tar ansvar for at ingen av våre medarbeidere skal måtte arbeide i et uheldig psykisk og fysisk arbeidsmiljø, og vil med det alltid gjøre vårt ytterste for å fokusere, identifisere og forbedre oss på disse områder, som ledd i å forsikre at alle har det så godt som mulig på jobb.

Alle skal være like friske når de kommer hjem som da de kom på jobb! Vi skal også være oppmerksom på at arbeidsmiljøet hos leverandører, av både produkter og tjenester, er tilfredsstillende. Vi skal ikke bare ha en positiv påvirkning innad i selskapet, men også opp måt våre omgivelser. Vi ser også viktigheten med å være engasjert i nærmiljøet og bidra med lokal verdiskapning. Våre selskaper har miljøfaktorer som har reell påvirkning på miljøet, og vi jobber aktivt og samlet for å hele tiden finne de beste løsninger for å tilby tjenester som miniserer vårt miljøfotavtrykk.

Etiske retningslinjer

Etikk er refleksjon over verdi og normer, og med det en begrunnelse for våre valg i dette perspektiv. Målet med forankrete etiske retningslinjer er å skape en felles plattform for TH og dets selskaper. Hva som aksepteres og ikke aksepteres er tydelige nedfelt i selskapene sine personalhåndbøker:

Menneskerettigheter
Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer alle; Uavhengig av rase, farge, kjønn, språk, religion og politisk ståsted. Selskapene skal følge Norsk lovgivning og FN sine veiledende prinsipper for ivaretakelse av menneskerettighetene. Vi skal respektere våre medarbeidere og andres verdighet, personvern og personlige rettigheter. Vi skal også arbeide for at våre samarbeidspartnere etterlever dette.

Arbeidsstandard
Selskapene skal etterleve de krav Norsk arbeidsmiljølovgivning og internasjonale standarder for etisk arbeidsstandard stiller opp. Dette innebærer blant annet organisasjonsfrihet, rett til kollektive forhandlinger, frivillighet i arbeidsforholdet, sikring mot barnearbeid og diskriminering opp mot ordnede lønns- og arbeidsforhold. Vi skal ikke benytte utilbørlige metoder for disiplinær straff.

Svart arbeid
Selskapene har nulltoleranse for «svart arbeid». Ingen i selskapet skal utføre arbeid av denne art. Dette vil kunne få konsekvenser for det ansettes arbeidsforhold.

Miljø
Selskapene skal følge nasjonale og internasjonale miljøstandarder. Vi skal følge føre-var-prinsippet knyttet til forurensning, utslipp og andre miljø- og klimautfordringer. Vi skal i den grad vi har mulighet til det fremme og benytte oss av klima- og miljøvennlig teknologi.

Etikk i forretningsforhold
I selskapene aksepteres ikke korrupsjon, bestikkelser, bedrageri eller annen form for ulovlig forretningsvirksomhet. Vi skal ikke tilby eller akseptere noen form for utilbørlig fordel i hensikt å skaffe forretningsmessige eller personlige gevinster. Vi skal ikke delta i ulovlig prissamarbeid med andre firmaer, og vi tar avstand fra alle former for hvitvasking. Dette gjelder også når vi er i oppdrag for våre kunder.

Medarbeidere
Våre medarbeidere har et selvstendig ansvar for at arbeidet utføres etter våre og kundene våre sine etiske prinsipper. De skal ikke arbeide for eierinteresser i konkurrerende virksomheter, kunder eller leverandører. Egne selskaper og våre kunders forretningshemmelighet skal ikke spres.

Rusmidler
Det er ikke akseptabelt å møte på jobb i ruspåvirket tilstand. Dette gjelder verken i selskapets lokaler eller på oppdrag hos våre kunder. Dette gjelder også inntak av rusmidler i arbeidstiden. Arbeidstaker må ikke benytte rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det medfører fravær, utilfredsstillende kvalitet i arbeidstiden eller går utover sikkerhet. Ved arrangementer i tilknytning til arbeid, der alkohol inngår, skal dette foregå ansvarlig og med måtehold.

Integritet og konfidensialitet
Kunde, firma og personalopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet og konfidensialitet beskyttes.

Forholdet til kunder og leverandører
Arbeidstakerne må opptre høflig og korrekt overfor bedriftens kunder og leverandører. Arbeidstakerne må ikke betinge seg økonomiske fordeler direkte eller indirekte fra personer som de på bedriftens vegne kommer i kontakt med. Ingen skal gi eller ta imot gaver eller oppmerksomheter hvor hensikt eller oppfattelse fra mottaker/avsender kan skape mistanke om et ønske om gjenytelse.

Brudd på våre etiske retningslinjer
Brudd på våre retningslinjer kan medføre disiplinære konsekvenser.

Leverandører og samarbeidsparter
Vi forventer at våre leverandører og andre forretningsforbindelser arbeider målrettet og systematisk for egen etterlevelse av sine etiske retningslinjer. Ved avdekking av alvorlige brudd vil dette få konsekvenser for samarbeidet. Det er selskapene selv som foretar evaluering av det enkelte selskap sine leverandører og samarbeidspartnere. Da rettes det spesielt fokus på menneskerettigheter, lønnsvilkår, korrupsjon og miljø. Her gjør åpenhetsloven og hver enkelt selskap sin aktsomhetsvurdering seg gjeldende.

Etterlevelse
Det forventes at ansatte har et personlig ansvar for å etterleve de etiske retningslinjer som gjelder i det relevante selskap. Det samme gjelder overholdelsen av nasjonale og internasjonale lover og regler som gjør seg gjeldende for den enkelte ansatte i sin rolle. Retningslinjene gjelder i arbeidstiden, på arrangementer i regi av selskapene og i alle sammenhenger hvor den enkelte deltar eller opptrer på vegne av sitt selskap. På tjenestereise gjelder retningslinjene også utenfor arbeidstiden, og det samme gjelder i relasjonen mellom kollegaer utenfor arbeidstiden. Det er ledere i hvert selskap som er ansvarlig for at medarbeidere er godt kjent med de relevante etiske retningslinjer. Spørsmål knyttet til dette kan alltid stilles til nærmeste leder eller HR.


Varsling og forbud mot gjengjeldelse
Vi har som mål å ha en åpen kultur og et godt ytringsklima for bl.a. å skape og beholde en kultur der det er lav terskel for å stille spørsmål, også det som gjelder kritikkverdige forhold. Dette kan eksempelvis knytte seg til brudd på lover, etiske normer og interne retningslinjer. Det er viktig at alle følger de etiske retningslinjene, og alle har derfor også et ansvar for å forebygge brudd på disse gjennom kommunikasjon og tilbakemelding. Brudd, og mulige brudd, skal varsles til nærmeste leder eller i samsvar med metoden for varsling som de etiske retningslinjene legger opp til. Dette er beskrevet av det enkelte selskap sitt «personal-system» under «varsling av kritikkverdige forhold». Gjengjeldelse mot medarbeidere som varsler er forbudt. Medarbeidere som i god tro varsler om mulige brudd på de etiske retningslinjene skal være trygg på at det ikke iverksettes en ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som følge av, eller reaksjon på, at det ble varslet.