Askøy – et knutepunkt på Vestlandet

Askøy – et knutepunkt på Vestlandet

Askøy – et knutepunkt på Vestlandet 983 792 Tertnes Holding

Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et nav i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

Prosjektet Kildn skal etableres på Kjerringodden på Askøy som en utslippsfri havn for passasjertrafikk.

Kildn blir en regionhavn med Askøy som vertskommune. Prosjektet skal bidra til fremtidens utslippsfrie kollektivtrafikk på Vestlandet. For å gi havnen et levedyktig passasjergrunnlag må man samkjøre kollektivtilbud og turisttrafikk. Havnen vil derfor betjene turister som kommer til regionen både med skip, fly og tog, før de fraktes videre i utslippsfrie hurtiggående båter til Bergen eller inn i fjordene.
De utslippsfrie hurtigbåter skal inngå i en Fjordmetro med omfattende rutenett i hele Bergensregionen. Det knytter Askøy tettere mot nabokommuner som Øygarden og Alver, men også mot verdensarvfjordene i nord og sør i Vestland. Fjordmetroen vil ta tilbake fjorden som transportåre og kunne skape nytt liv i bygdene langs kysten.
Kildn er omtalt i Vestland fylkes prosjekt «Grøn region Vestland» med mål om å få til rask og enkel grønn omstilling, og den grønne huben med lademuligheter på Askøy vil sette kommunen i førersetet for omstilling på sjøsiden.

 

Kaiene skal bygges ved foten av skråninger på opptil 70 m høyde, der fartøyene knapt være synlige fra øvrig bebyggelse på Askøy. Kun 5 prosent av arealet i Tresmarka skal bygges ut, som betyr at 95 prosent av arealet beholdes som friområde for Askøys befolkning. Dette arealet skal ikke bebygges, og eksisterende turstier og klatreområder bevares.
Passasjertrafikken til og fra Kildn skal skje sjøveien, og anlegget vil derfor ikke skape mer trafikk på veisystemene på Askøy. En veitunnel ut til anlegget er nødvendig av beredskapshensyn og for varetransport til anlegget. Etableringen av Kildn har som mål å bruke sjøen slik at landbasert transport reduseres.

Havnen skal finansieres uten offentlige midler, og vil ikke medføre utgifter for Askøy kommune. I havnen blir det nødvendige servicefunksjoner for havnedrift og et hotell for snuhavn for turistskip som Hurtigruten. Denne aktiviteten vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter til Askøy.
Det jobbes også med å få etablert et forskningsog utviklingsmiljø som skal utvikle fremtidens løsninger for utslippsfri maritim transport.
Endelige planer for havnen vil bli fremmet for Askøy kommune høsten 2023, og oppbygningen av fjordmetroen starter så snart anlegget er klart, senest 3 år etter at planene er godkjent.

 

Følge oss på Facebook
KILDN Fjordmetro

kildn.com